गायता कोयतोर स्मार्ट फोन आपस

इद पृष्ठति गायता कोयतोर स्मार्ट फोन आपस साटि मन्ता। अनि  माक अपलोडकिता सबोय मोबाईल फाइलतुन मिकुन इगडाल डावुनलोड किपारानतोरिट।

डावुनलोड करें

बाइबल

बोलि लिपिमाला

मसि आराधना पाटांग पुस्तक

बायिबिलता पिटोंग

playstore
Share