गायता कोयतोर पाटांग

इद  गायिता कोयतोर मसिह आराधना पाटांग मन्ता अनि  इद पाटांग मिकुन केन्ज परान्तोरिट।

 • परमेश्वरदा पोरोयदुन दन्यवाद

 • दादारोय दादा

 • हे येसु राजा

 • निमा स्वर्गतुन हरचि वाति

 • वाट दादा वाट बायि येसु मिकुन

 • रेलेलोय दर्ति पोरति

 • रेलेला येसु राजा माकुन केयान्तोर

 • रेलेला येसुना पाटांग ओयिकाट

 • निया मन पावा पार

 • जय येसु

 • हालेलुया नना किन्तोना

 • प्रबु निकुन हरचुन नना बगा

 • एन्दिट अनि पाटा

 • येसु निया पोरोयतुन

 • नवा मन्दिका नेन्डु

 • हे नावा बाबो निमा