गायता कोयतोर पिटोंग

इद गायता कोयतोर बोलिते बनेमाता पिटो मन्ता। निमाट इद पिटो केन्जाट अनि डावुनलोड किम्ट।